კურსები

  • ქცევითი უნარების ტრენინგები მაგ: სტრესის მართვა, მომსახურების ხარისხი, კომუნიკაცია, მოლაპარაკებების წარმოება
  • თიმ ბინდინგ ღონისძიებები
  • პერსონალური კეთილდღეობის და ეფექტურობის კურსი
  • ადამიანური რესურსების საერთაშორისო სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებელი კურსი/ადამიანური რესურსების მართვა სერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით
  • თანამშრომელთა კეთილდღეობის ტრენინგი -კურსი მენეჯერებისთვის
  • ადამიანების მენეჯმენტი -ტრენინგი მენეჯერებისთვის